ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Obchodní podmínky

Vše o nákupu

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen “VODP”) upravují podmínky realizace dodávek zboží – reklamních a dárkových předmětů (dále jen „zboží“) a s tím spojených služeb (např. značení zboží, dárkové balení aj., dále jen „služby“), nebo jen služeb samotných mezi dodavatelem, společností TRITEN TS s.r.o., Tři Studně 29E, 59204 Fryšava, IČ: 24317055, DIČ: CZ24317055, dále označovanou jako “PRODÁVAJÍCÍ”, a odběratelem tohoto zboží a služeb dále označovaným jako “KUPUJÍCÍ”. Tyto VODP upravují smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím jako PODNIKATELI při jejich vzájemném obchodním vztahu.

VODP jsou nedílnou součástí smluvního vztahu, v platnost vstupují podpisem kupní smlouvy na základě zaslání internetové objednávky prostřednictvím webové stránky provozované prodávajícím.

MINIMÁLNÍ HODNOTA ZAKÁZKY

Kupní smlouva uzavřená na zboží bez potisku na částku menší než 5 000 Kč bez DPH bude zpoplatněna částkou za administrativní a procesní úkony ve výši 500 Kč, nebude-li smluvně dohodnuto jinak.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je dodávka zboží a služeb (dále jen “zboží”) uvedených v kupní smlouvě příp. v jejích přílohách. Vlastnické právo k předmětu smlouvy nebo objednávky přechází na kupujícího v okamžiku úhrady zboží, resp. v okamžiku přijetí peněžitých prostředků na účet či pokladnu prodávajícího.  Kupující je povinen předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj smluvně dohodnutou kupní cenu a prodávající je povinen umožnit kupujícímu nabýt vlastnická práva k předmětu smlouvy.

OBJEDNÁVKA

Kupující bude objednávat zboží pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace umístěné na webovém rozhraní prodávajícího www.vtreklama-shop.cz nebo písemně emailem na adrese studio@vtreklama.cz či platných emailových kontaktech obchodního týmu na webových stránkách prodávajícího www.vtreklama.cz  Objednávku může vystavit pouze osoba podnikatel či zaměstnanec vykonávající výkon svého povolání pro podnikatele, právnickou osobu či instituci (spolek, neziskovou organizaci). Objednávky od koncových spotřebitelů v rámci B2C vztahů nebudou brány na zřetel a nebudou potvrzovány.

Písemná objednávka na e-mail musí obsahovat všechna povinná označení:

 • celý název vybraného zboží uvedený na našem e-shopu,
 • kód zboží uvedený na našem e-shopu,
 • název barvy uvedený na našem e-shopu,
 • požadované množství v rozdělení podle barev, typu, velikosti, formátu, objemu apod.,
 • vybraný termín a způsob dodání zboží, vybraný způsob platby,
 • vaše identifikační údaje:
  • jméno a příjmení nebo název právnické osoby,
  • fakturační adresa a dodací adresa (pokud se adresy liší),
  • telefonní číslo,
  • IČ,
  • DIČ, pokud jste plátcem DPH,
  • telefonní a e-mailový kontakt.

Veškeré smluvní vztahy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím vstupují v platnost potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

VZORKY

Vzorky zboží bez přidaných služeb (tisk apod.) lze kupujícímu zapůjčit či prodat za smluvních platebních podmínek. Výše úhrady za vzorky a náklady spojené se zasíláním kupujícímu jsou smluvně ošetřeny a budou řešeny individuálně. Prodávající si vyhrazuje právo neposkytnout vzorky v případě, že není možné je z technických či jiných důvodů kupujícímu předložit. Vzorky zboží s potiskem či jinými přidanými službami je nutné konzultovat s obchodním týmem. Cena vzorování je vždy smluvně ošetřena a je individuálně posouzena ve vztahu k tiskovým technologiím. Cena vzorování bude kupujícímu předložena ke schválení.

CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Veškeré ceny uváděné prodávajícím v tomto e-shopu, v katalozích, cenících či na souvisejících mikrowebech jsou uvedeny bez DPH a bez značení logem, není-li uvedeno jinak.

Cena zboží je stanovena písemnou dohodou na základě cen, které jsou uvedeny v tomto e-shopu, s výjimkou nepředvídatelných chyb e-shopové aplikace. Ceny jsou platné dle ceníku platného v den uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo ceny zboží či služeb kdykoliv měnit, nikoliv však se zpětnou účinností. V případě, že proběhne změna kupní ceny převyšující 7 % oproti původní smluvní ceně, má kupující právo na odstoupení od smlouvy.

Cenu zboží uhradí kupující na základě vystaveného daňového dokladu. Prodávající si vyhrazuje právo dodat a účtovat kupujícímu zboží v množství ±5% oproti smluvně sjednanému množství. Kupující v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Cena za zboží, které je napájeno bateriemi, nezahrnuje baterie, není-li uvedeno jinak.

Ceny zboží nezahrnují náklady spojené s přepravou zboží ani pojištění.

K cenám za elektronické a elektrické zboží bude automaticky připočítán ekologický poplatek dle novely zákona č. 185/201 Sb. o odpadech.

K cenám zboží jsou v případě zakázek s potiskem či jiným typem brandování zboží připočteny ceny souvisejících služeb, které jsou upraveny smluvně na základě uzavřených smluvních dohod mezi prodávajícím a kupujícím. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny jsou platné v den uzavření platné kupní smlouvy. Prodávající poskytuje registrovaným kupujícím slevy v závislosti na ročním obratu jejich objednávek. Výše slevy a podmínky slevového (partnerského) programu jsou smluvně ošetřeny s každým jednotlivým kupujícím na základě uzavření smlouvy o partnerství.

Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

Dárky a bonusy. Pokud vám byly kupujícímu v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, je existence darovací smlouvy závislá na existenci smlouvy hlavní, a darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.

Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevové kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu.

DODACÍ LHŮTY

Pokud není prodávajícím smluvně garantováno jinak, jsou obvyklé termíny dodání 15 pracovních dní pro zboží s potiskem a 7 pracovních dní pro zboží bez potisku. Přesný termín dodání může být ovlivněn aktuálním vytížením výrobních kapacit a pro každou smluvní zakázku je smluvně dohodnut. Termíny jsou vázány na splnění podmínek ze strany kupujícího:

 • včasná úhrada finančních prostředků vyplývajících z podmínek při uzavření kupní smlouvy,
 • včasné zaslání podkladů pro potisk a následné včasné odsouhlasení tiskových podkladů.

Při optimálním průběhu je možné garantovat smluvené dodací lhůty. Veškerá ujednání týkající se tiskových podkladů, korektur a schválení musí být písemná – zaslaná e-mailem na adresu obchodníka komunikujícího smluvní zakázku. Prodávající si vyhrazuje právo na posunutí termínu, o němž však musí bezodkladně informovat kupujícího.  V ostatních případech je doba dodání (smluvního plnění) stanovena smluvně a běh dodací lhůty se počítá od prvního pracovního dne následujícího po splnění podmínek vyplývajících ze smluvního vztahu – písemného odsouhlasení tiskových verzí, připsání finančních prostředků na účet prodávajícího.

PODKLADY PRO VÝROBU

K zakázkám je nutné dodat podklady v některém z následujících formátů: ai, cdr, eps, nebo pdf převedené do křivek. Rastrové podklady musí být minimálně v 720 dpi v rozlišení CMYK, velikosti např. 1:10. Kupující bude informován, pokud bude nutné dodat vyšší kvalitu. Při požadavku Pantone odstínu je třeba uvést přesné označení. Prodávající si vyhrazuje právo na odchylku barvy v souvislosti s tiskovými technologiemi a materiálem zboží.

ZPŮSOB PLNĚNÍ

Za řádné plnění se považuje předání zboží kupujícímu či třetí osobě (smluvnímu dopravci aj.) dle podmínek uzavřené kupní smlouvy. Nepřevezme-li kupující řádně plněnou dodávku zboží odpovídající platné kupní smlouvě do 7 kalendářních dní od data předání zboží třetí osobě, má prodávající nárok a finanční plnění ve výši 100 % hodnoty zakázky dle platné kupní smlouvy.

MÍSTO PLNĚNÍ

Místem smluvního plnění je sklad v sídle společnosti prodávajícího na adrese Průmyslová 495, 53301 Pardubice s otevírací dobou v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod. Po dohodě lze domluvit i jiný čas mimo uvedenou dobu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Splatnost vydaných daňových dokladů je smluvní, a to do 14 dní, pokud není v kupní smlouvě ujednáno jinak. Úhrady za zboží je možné realizovat bankovním převodem, dobírkou, platbou v hotovosti, pomocí bankovního terminálu v sídle společnosti.

Na veškeré objednávky je vystavována zálohová faktura až do výše 100 %, pokud není dohodnuto jinak. Při částečném plnění kupní smlouvy je cena poměrově ponížena. Další ujednání týkající se plateb za úhradu zboží je možné dohodnout individuálně při uzavírání kupní smlouvy.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ze strany kupujícího

V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího po platném potvrzení kupní smlouvy ze strany prodávajícího, má prodávající nárok na úhradu veškerých nákladů, které mu vznikly, a to až do výše 100 % a v minimální výši 25 % z celkové ceny za zboží dle platné kupní ceny.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího po uzavření smluvního vztahu bez odůvodnění, které by vyplývalo z nedodržení smluvního vztahu ze strany prodávajícího, má prodávající nárok na úhradu storno poplatku až do výše 100 % hodnoty zakázky.

Dojde-li k označení zboží logem kupujícího nebo jiným označením dle požadavku kupujícího, je kupující povinen odebrat a uhradit zboží v plné výši dle platné kupní smlouvy a nemá nárok na odstoupení od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající je v prodlení s plněním smlouvy, a to 4 a více týdnů oproti smluvně dohodnutému termínu plnění.

Odstoupení od smlouvy musí mít vždy písemnou formu a musí být doručeno na mail komunikujícího obchodníka a v kopii na mail studio@vtreklama.cz. Při nesplnění těchto požadavků není možné brát pokus o odstoupení od smlouvy v potaz a kupujícímu tak nevzniká právo na odstoupení od smlouvy.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ze strany prodávajícího

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že:

 • kupující je v prodlevě s úhradou finančních prostředků za podmínek vyplývajících z kupní smlouvy, a to 7 pracovních dní od data splatnosti,
 • prodávající a jeho smluvní dodavatelé vyčerpali zásoby objednaného zboží,
 • kupující nepřevzal zboží při jeho dodání, a to ani při pokusu o další dodání,
 • při zneužití objednávkového systému internetového obchodu prodávajícího,
 • uvedení chybných údajů ze strany kupujícího
 • v případě objednání zboží za nižší cenu, než je obvyklé, s cílem poškodit prodávajícího v souvislosti s možnými technickými chybami v internetovém obchodě www.vtreklama-shop.cz.

NEMOŽNOST PLNĚNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

Nemůže-li prodávající splnit řádně nebo včas svůj závazek dodat zboží či poskytnout služby z důvodů spadajících pod okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu zákona, dá o této skutečnosti bez zbytečného odkladu zprávu kupujícímu a má právo buď prodloužit dodací lhůtu (lhůty) nebo odstoupit od kupní smlouvy, a to bez odpovědnosti za eventuální škodu vzniklou kupujícímu.

PŘEPRAVA A PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ

Způsob přepravy zboží je vždy domluven v rámci uzavření kupní smlouvy. Standardním způsobem dodání zboží je předání třetí osobě – smluvnímu dopravci. Cena za dopravu a balení činí: 200 Kč/balík, není-li smluvně dohodnuto jinak. V případě, že je ze strany kupujícího nutné předávat zboží opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním či jiné náklady spojené s předáním zboží.  Pokud nebude smluvně ujednáno jinak, bude zboží baleno způsobem standardním a vhodným pro přepravu ve vztahu k povaze zboží.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušení obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně reklamovat u přepravce. Pokud atypické či nadrozměrné dodávky zboží navýší cenu dopravy, má prodávající právo navýšit smluvní cenu dopravy o reálnou částku vyplývající z nákladů třetí osoby na přepravu zboží.

NEBEZPEČÍ ŠKODY

Nebezpečí škody přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci. V případě osobního vyzvednutí zboží v sídle společnosti prodávajícího přechází nebezpečí škody na kupujícího v okamžiku převzetí zboží ze skladu prodávajícího. Škoda na zboží vzniklá později nemá vliv na práva prodávajícího požadovat úhradu za zboží vyplývající z platné kupní smlouvy.

REKLAMACE

Okamžikem převzetí předmětu kupní smlouvy kupujícím nebo jeho předáním smluvnímu dopravci, přechází odpovědnost za vady na kupujícího. Odpovědnost ze strany prodávajícího za vady zboží se řídí ustanovením Obchodního zákoníku dle paragrafů 422-429.

Reklamace kvality zboží a služeb musí být vždy písemná a oznámena nejpozději do 7 kalendářních dní od data převzetí zboží kupujícím. Tento termín platí pro všechny způsoby převzetí zboží (osobní v sídle prodávajícího, převzetí z rukou třetí osoby). Reklamované zboží je kupující povinen zaslat do sídla prodávajícího nejpozději do 7 pracovních dnů od podání písemné reklamace.

Termín vyřízení reklamace ze strany prodávajícího je stanoven do 30 dnů, není-li smluvně dohodnuto jinak.  Prodávající nahradí kupujícímu uznané vady jedním z dohodnutých způsobů – oprava zboží, výměna zboží, dobropis či jinak, je-li to smluvně dohodnuto mezi kupujícím a prodávajícím. Reklamace nemá odkladný vliv na úhradu faktury dle splatnosti.

Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude reklamace kupujícího uznána, má kupující právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, má prodávající právo na náhradu nutných nákladů, které mu vzniknou vracením reklamovaného zboží.

Reklamace se nevztahuje a nelze ji uplatnit:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,
 • za vady zboží, pokud o nich kupující před převzetím zboží věděl,
 • za vady zboží, pokud je kupující sám způsobil.

Reklamaci lze uplatit písemně na adrese: studio@vtreklama.cz.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Založení uživatelského účtu na webových stránkách

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Údaje kupujícího

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, které je povinen při jakékoliv jejich změně bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

Zrušení uživatelského účtu

Prodávající může kdykoliv bez uvedení důvodu a bez náhrady zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva (2) roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Dostupnost uživatelského účtu

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo třetích osob.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – uživatelský účet, cookies

Zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy. Osobní a firemní údaje kupujícího zpracovává prodávající za účelem plnění svých povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím. Za tímto účelem mohou být osobní údaje kupujícího zpřístupňovány dalším subjektům (zejména dopravcům a provozovatelům platebních systémů).

Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení. Osobní údaje kupujícího zpracovává prodávající také za účelem dalšího nabízení svého zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu. Osobní údaje v rozsahu a způsobem, který by vyžadoval souhlas kupujícího, prodávající nezpracovává.

Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které prodávající zpracovává, jsou:

 • jméno a příjmení
 • adresa sídla,
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 • IP adresa.

Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kupující může kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako může kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem.

Práva subjektu osobních údajů. Ohledně svých osobních údajů má kupující dále právo:

 • žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů,
 • žádat informace o zpracování svých osobních údajů, za jejichž poskytnutí může prodávající od kupujícího žádat úhradu nezbytných nákladů,
 • žádat vysvětlení nebo nápravu v případě, kdy se kupující domnívá, že prodávající provádí zpracování osobních údajů kupujícího, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem.
 • vzít udělený souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informace o zpracování údajů (jaké OÚ u nás evidujeme ve vztahu k Vaší osobě)
 • požadovat po nás opravu OÚ (aktualizaci, doplnění, opravu)
 • požadovat bezodkladný výmaz OÚ
 • požadovat omezení zpracování OÚ
 • požadovat přenos OÚ ve strojově čitelném formátu
 • v případě pochybností o zákonnosti zpracování Vašich OÚ máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Použití cookies. Při používání internetového obchodu prodávajícího může docházet k ukládání souborů cookies do zařízení kupujícího. Jejich použití může kupující kdykoli odmítnout nastavením svého zařízení příslušným způsobem.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Fotografie jednotlivých produktů – zboží mají informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, a to zejména ve vztahu k barevnému provedení zboží a detailům provedení.  Fotky s potiskem mají pouze informativní charakter pro ilustraci možností brandování produktu.

V případech neupravených těmito obchodními podmínkami řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím a z nich plynoucí závazky ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.
Výrobky z tohoto e-shopu či katalogů jsou určeny pouze pro reklamní a firemní účely. Není možné je nabízet za úhradu v rámci obchodních vztahů B2C koncovým spotřebitelům.

Smlouvy jsou uchovávány elektronicky i písemně v jedné kopii.

PŘÍLOHY

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

TRITEN TS s.r.o.

Tři Studně 29E

592 04 Fryšava

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

 

Číslo objednávky (nepovinné, pro rychlejší vyřízení požadavku):

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

 

Datum:

 

(*) Nehodící se škrtněte/vymažte.

 

« zpět

Doprava ZDARMA

Od 5 000 Kč pro každý nákup

Rychlé doručení

Doručení zásilky do týdne

Bezpečný nákup

100% bezpečné nakupování a platba